Integritetspolicy

Mot bakgrund av EU: s allmänna databeskrivningsförordningen
2016/679 (GDPR)
Integritetspolicy gemensam för
KB Myran 71 med org.nr 916501-1900
KB Myran 72 med org.nr 916501-1918
KB Myran 73 med org.nr 916501-1926
KB Myran 74 med org.nr 916501-1934
KB Myran 77 med org.nr 916501-1967
KB Myran 88 med org.nr 916501-1975
KB Myran 90 med org.nr 916501-1991
KB Myran värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina
personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgifts-
skydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter
behandlas av KB Myran

Personuppgiftsansvarig

KB Myran är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. KB Myran har en IT-infrastruktur
där alla affärstransanktioner med tillhörande personuppgifter och databaser hanteras av KB Myran.

Vi samlar in följande data

Personuppgifter som du har lämnat oss

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, så som namn,
personnummer, post- samt eventuell leveransadress, e-post, telefonnummer och bankgiro,
bankkonto, betalningsinformation, användning av digitala tjänster, inloggningsuppgifter i samband med att du tecknar hyresavtal eller i samband med köp/tjänster och annat för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. Vi lagrar även uppgifter om hyresavisering och information om köpta varor/tjänster.
Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som hyresgäst/kund.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du tecknar hyreskontrakt eller beställer varor/tjänster hos KB Myran, besöker, ringer eller via internet så kan det innebära att vi samla in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.
Vi samlar in uppgifter från företag inom samma koncern, kreditupplysningsföretag samt från
andra källor som är tillgängliga för allmänheten såsom sökningar via sökmotorer och ditt
företags webbsida.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter för att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter,
för att ge dig information om och behandla hyror eller köp/tjänster t.ex. fastighetsskötsel samt vid fakturering, hyresavisering och bokföring. För att kunna besvara dina frågor.

Laglig grund för vår behandling

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att KB Myran ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar hyresförhållandet eller köpet i sig. Som kund/kontakt har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade genom att meddela detta till KB Myran, se vidare under rubriken Dina rättigheter. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen, hyreslagen, köplagen och konsumentköplagen ställer den rättsliga grunden för en behandling en rättslig förpliktelse.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte.
Vi kan dock behöva dela vissa personuppgifter med exempelvis våra koncernbolag, samt
övriga samarbetspartners och leverantörer som stöder vår verksamhet, t.ex. med tjänster,
teknisk support och kundservice, leveranstjänster samt finansinstitut och betaltjänstleverantör.
Vi kan även komma att dela personuppgifter i det som krävs enligt domstolsbeslut eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter.

Hur vi skyddar din personliga information

KB Myran vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se
till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med den tekniska utvecklingen.

Lagring av uppgifter

När du lämnar dina personuppgifter ger du medgivande till KB Myran att registrera och lagra hyror
och köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.
Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsument-köplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i KB Myran IT-system.

Dina val och rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära
att felaktiga personuppgifter rättas eller raderas. Om du anser att de personuppgifter som
KB Myran har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning
har du även rätt att begära dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du
genom att kontakta ekonomiavdelningen. KB Myran är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.
Som hyresgäst/kund/leverantör hos KB Myran kan du när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat eller avböja kommunikation genom att kontakta ekonomiavdelningen.
KB Myran har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs
för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.

Kontaktuppgifter

KB Myran
Torsgatan 45
113 37 Stockholm
Telefon: 08-30 09 09
E-post: service@celekta-invest.se
Senast uppdaterad: 2018-05-22